Lychee Taho: Fruity Slushie

Slice_0011_Lychee Taho